Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Emma Tissing Chocolate Maker, gevestigd te Kattendijke
Versie geldig vanaf 02-02-2020

 1. Algemeen
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Emma Tissing Chocolate Maker. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Emma Tissing Chocolate Maker Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
  1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Emma Tissing Chocolate Maker behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
  1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Emma Tissing Chocolate Maker erkend.
  1.4 Emma Tissing Chocolate Maker garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 2. Besteltijd
  2.1 Ons streven is uw bestelling uiterlijk de eerstvolgende werkdag aan de vervoerder aan te bieden. Emma Tissing Chocolate Maker werkt met verse producten en een beperkte voorraad. Indien bestelde producten niet in voorraad zijn vindt verzending plaats de eerstvolgende werkdag na productie van de producten.
  2.2 Bestellingen worden altijd bevestigd door een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres. Controleer goed alle gegevens. Emma Tissing Chocolate Maker is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten.
  2.3 Emma Tissing Chocolate Maker is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde adressen.
 3. Levering
  3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  3.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Emma Tissing Chocolate Maker bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
  3.3 Wij leveren in principe niet op zon- en feestdagen, Koningsdag, oudejaarsdag en 24 december, tenzij anders met u is overeengekomen.
  3.4 In verband met calamiteiten en natuurrampen behouden wij ons het recht voor om de producten niet af te leveren.
 4. Betaling
  4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan de Koper uitsluitend betalen middels vooruitbetaling via iDeal en Creditcard.
  4.2 Producten die niet zijn betaald middels iDeal of Creditcard worden niet bezorgd.
 5. Prijzen
  5.1 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 9% BTW.
  5.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
  5.3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 6. Recht op retour
  6.1 Emma Tissing Chocolate Maker maakt alle producten vers en verpakt deze met de uiterste zorg. Retour zending onder vergoeding van de producten is alleen mogelijk binnen de versheidsperiode (1 week +3 werkdagen na verzending).
  6.2 Uitsluitend ongeopende verpakkingen kunnen retour worden gezonden.
 7. Allergenen
  7.1 Waar mogelijk zijn alle bekende allergenen aangegeven bij de producten. Emma Tissing Chocolate Maker is niet verantwoordelijk indien na onze zorgvuldigheid er toch sporen van allergenen in de verzonden producten worden aangetroffen.
 8. Garantie
  8.1 Emma Tissing Chocolate Maker garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
  8.2 Emma Tissing Chocolate Maker is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
  8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Emma Tissing Chocolate Maker) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Emma Tissing Chocolate Maker. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Emma Tissing Chocolate Maker schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
  8.4 Indien klachten van de afnemer door Emma Tissing Chocolate Maker gegrond worden bevonden, zal Emma Tissing Chocolate Maker naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Emma Tissing Chocolate Maker en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Emma Tissing Chocolate Maker) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Emma Tissing Chocolate Maker gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Emma Tissing Chocolate Maker voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
  8.5 Emma Tissing Chocolate Maker is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
  8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Emma Tissing Chocolate Maker in gebreke is; B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Emma Tissing Chocolate Maker en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
 9. Aanbiedingen
  9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
  9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Emma Tissing Chocolate Maker zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
  9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Emma Tissing Chocolate Maker slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
  9.4 Aanbiedingen van Emma Tissing Chocolate Maker gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
  9.5 Emma Tissing Chocolate Maker kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  9.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 10. Overeenkomst
  10.1 Een overeenkomst tussen Emma Tissing Chocolate Maker en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Emma Tissing Chocolate Maker op haalbaarheid is beoordeeld.
  10.2 Emma Tissing Chocolate Maker behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
 11. Afbeeldingen en specificaties
  11.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Emma Tissing Chocolate Maker gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 12. Overmacht
  12.1 Emma Tissing Chocolate Maker is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Emma Tissing Chocolate Maker alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  12.3 Emma Tissing Chocolate Maker behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Emma Tissing Chocolate Maker gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  12.4 Indien Emma Tissing Chocolate Maker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 13. Eigendomsvoorbehoud
  13.1 Eigendom van alle door Emma Tissing Chocolate Maker aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Emma Tissing Chocolate Maker zolang de afnemer de vorderingen van Emma Tissing Chocolate Maker uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Emma Tissing Chocolate Maker wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
  13.2 Emma Tissing Chocolate Maker geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Emma Tissing Chocolate Maker of een door Emma Tissing Chocolate Maker aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Emma Tissing Chocolate Maker haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
  13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Emma Tissing Chocolate Maker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Emma Tissing Chocolate Maker en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zeeland kennis, tenzij Emma Tissing Chocolate Maker er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.